Международният проект се фокусира върху темата за професионален обмен на експерти, ангажирани в сферата на социо-културните дейности.  Водещи теми, около които се срещнаха и обучиха над 200 културни и общностни дейци бяха: колективното творчество; работа с нови мигранти и маргинализирани групи; нови форми на общностно и международно сътрудничество; пресечната точка между артистичната и социалната работа; дигиталното образование в културния и творчески сектор. 

Проектът бе реализиран в периода януари 2020 – август 2022 г., с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Консорциумът по проекта се ръководи от немската асоциация MitOst e.V. и се състои от седем организации от България, Унгария, Полша, Португалия, Словения и Швеция.

Проектът Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера или накратко CE + се основава на идеята, че професионалният обмен между тези специалисти в цяла Европа е от съществено значение за осигуряване на устойчиво съществуване и конкурентоспособност в бързо променящия се европейски културен пейзаж. Мобилността в рамките на европейския културен сектор се увеличава, което поражда опасения за околната среда, както и за достъпа до мобилност. Следователно, ефективни методи за обучение, които позволяват участие с ограничено време и пари, са необходими за допълване на дейностите за обучение и обмен на място. Този вид обучение изисква образователни ресурси със свободен достъп и използването на иновативни цифрови технологии, за да могат да се включат участници с ограничени възможности за пътуване.

Проектът съдейства за надграждащи обучения на около 200 дейци в областта на социо-културните дейности в следните теми: създаване и поддържане на колективно въздействие в областта на културата, производство и трансфер на транскултурно знание, работа с нови мигранти и маргинализирани групи, нови форми на общностно и международно сътрудничество, интеграция на артистичната дейност и социалната работа, дигиталното образование в сектора на творчеството и културата.

Темите бяха представени чрез методиката на хибридния тип интерактивни обучения, като се комбинират сесии лице в лице и онлайн срещи. 

В рамките на проекта бяха проведени няколко международни срещи и обучения за обучители:  международната онлайн среща на тема „(Не)възможностите на дигитализацията на културната и социална работа“; обучение за фасилитатори „Yes¡ Let’s create new ways“ в Морава, Полша, чиято цел беше да засили креативния потенциал, осъзнатост и ентусиазъм на групите; работилница на тема „New urban practices”, посветена на усилията на градовете, европейски културни столици да преосмислят градското пространство, проведена в унгарския град Веспрем (ЕСК за 2023 г.); финална проектна среща, съчетана с обучение,  посещения на институции и фестивал в град Марибор, Словения.