Фокус на тренинга бе подкрепата за изявяването на  личния  потенциал и свързаното с него разгръщане на ресурсите на екипа при  подкрепата на общностите, с които организацията работи. 

Тренингът се проведе на 12.07.2021, в природна местност близо до с. Тъжа, по покана на фондацията, с която нашият екип работи като външен консултант от 2019 г. 

Обучителите Геника Байчева и Ваня Бонева работиха с екипа на фондацията по темите за вътрешната мотивацията на екипа и свързаността на членовете му с целите на организацията, взаимоотношенията и ролите в екипа – как да бъде постигнат баланс на фона на динамичността в работния процес и задачи. Бяха използвани методите на системно фасилитиране, както и артистични и проективни техники.