Фокус на тренинга бе организационното развитие, разбирането на груповите процеси и разгръщането на скритите индивидуални и групови ресурси екипа. 

Тренингът се осъществи на 3-5 юли 2019 г, в с. Добралък, община Куклен, Родопи.

Водещи на обучението бяха Геника Байчева и Ваня Бонева. 

Тренингът беше проведен по заявка на организацията, а програмата бе създадена след детайлно проучване на основните специфики на работата на организацията, нуждите и предизвикателствата пред екипа. 

Бяха използвани методи от системния подход, с които помогнахме на организацията да придобие яснота за ролите в екипа, за трудностите и неизползваните възможности в комуникацията, за скритите очаквания и нужди на членовете на екипа.

Задълбочената екипна работа сред спокойната обстановка на родопското село Добралък зареди с идеи и мотивация участниците, даде им силен тласък за междуличностно свързване по нов начин, което ги подкрепи да разгледат предизвикателните теми в нова, по-продуктивна светлина.