Мисия

  • Да подкрепяме личностното и професионално израстване на групи и индивиди. Да прокарваме пътеки и да създаваме условия за срещи и сътрудничество, там където връзките и диалогичността са изтънели.
  • Да разширяваме навън и навътре хоризонтите на хора от различни възрастови и обществени групи чрез пресечната точка на творчеството, общностната работа, културни, образователни и екологични дейности, груповото и индивидуално изследване.
  • Да експериментираме с нови форми на творческо изразяване, да отваряме нови пространства за въвличане на публиките в създаването на изкуство и смисъл.
  • Да подкрепяме младежи, обучители, педагози, социални работници, психолози, професионални общности и екипи в тяхното лично и кариерно развитие и себеактуализиране.
  • Да изследваме и изучаваме културата на изолирани от обществото и малцинствени групи. Да си партнираме за създаването на възможности за разгръщането на техния потенциал и пълноценното им включване в обществото.

Ценности

Сътрудничество
Вярваме в силата на обединението. Вярваме, че сме по-силни и успешни, когато работим заедно. За нас диалогът и сътрудничество са градивните елементи, с които можем да сътворим мост между различните обществени групи.

Равноправие
Вярваме, че обществото ни може да бъде здраво и щастливо само ако всеки негов член има признато право на участие. Вярваме, че “никой не е свободен, докато всички са свободни” (М. Л. Кинг).

Съчувствие
Вярваме, че грижата за другите е грижа и за самите нас и ни прави пълноценни хора. Едно общество е толкова силно, колкото е силна най-уязвимата му част. За нас са важни всички – възрастните жители на далечни планински села, членовете на екипа ни, хората в неравностойно положение, партньорите ни. Вярваме, че състрадателният човек не е изчезващ вид.

Живот в хармония с природата
Вярваме, че сме част от една система, в която поддържаме фин баланс на взаимовръзки – съществуването на всеки организъм e зависим от останалите организми от същата екосистема. Ние сме едно цяло с живата природа и се опитваме да живеем в хармония с нея.

Творчество
Вярваме, че средствата на културното изразяване имат силата да ни свързват, да разгърнат потенциала ни, да ни овластят,  да ни освободят, да ни превърнат в творци.

Изследователски дух
Вярваме, че липсата на разбиране е основна причина за предразсъдъци.

Ние сме любопитни да научим повече за всекидневните радости и трудности на хората, които иначе не присъстват в дневния ред на обществото.  Така успяхме да създадем многобройни приятелства с жители на кв. Столипиново (Пловдив), учители и родители от цялата страна, международни артисти, местни жители на Община Куклен.

Екипен дух
Вярваме в силата на взаимната работа и създадохме интердисциплинарен екип, всеки член на който  допринася със своите специфични умения и опит за нашите общи дейности.

Учене чрез преживяване
Вярваме и лично сме изпитали силата на ученето чрез преживяване като инструмент за личностно развитие, екипна ефективност и социална промяна.

Ненасилие
Вярваме в силата на дебата и диалога и ги използваме активно, заедно с метода форум театър, в опита си да разберем проявите на насилие в обществото ни и да им се противопоставим.

Мултисекторен подход
Вярваме, че можем да постигнем целите си, ползвайки и преплитайки различни дисциплини, подходи и методи на работа. Ето защо ние сме и работим с изследователи (антрополози), артисти, обучители, еколози, учители, архитекти, представители на малцинствени общности, младежи, жители на родопски села и др.