Групово фасилитиране и обучения

Работата с групи е мисия, на която сме сърдечно посветени и не спираме да развиваме себе си и своите клиенти в необятното изкуство на човешките взаимоотношения, през призмата на системния подход, ученето чрез преживяване, творческото себеизследване и взаимодействие.

Нашите обучители, с богат опит, подкрепят индивидите и групите да разгърнат своите скрити заложби, творческия си и междуличностен потенциал, да постигнат групова интелигентност и зрялост, в светлината на които да видят актуалните си теми по нов начин.

Услугите, които предлагаме:

 • Системно фасилитиране на групови процеси  (социални организации, образователни институции, екологични организации, творчески индустрии, младежки организации и други).
 • Тиймбилдинг на екипи
 • Организационно консултиране на работни екипи
 • Обучение на педагогически специалисти, психолози, педагогически съветници, социални и младежки работници, др.
 • Обучения за фасилитатори и/или водещи на преживелищни тренинги
 • Творчески и преживелищни ателиета
 • Менторство и овластяване на маргинализирани групи (доброволци, бежанци, младежи от етнически малцинства, др.)
 • Зелени артистични работилници
 • Ателиета за превенция на насилието с метода форум театър

Социално ангажирано изкуство на открито

Изкуството за нас е непрекъснат източник на вдъхновение и средство за изследване на връзката ни със себе си и другите, с природата и важни обществени процеси. Експериментираме с новаторски творчески подходи, в желанието си да разширим знанието и опита си по отношение на:

 • Изкуството в търсене на среща на различни обществени групи; изучаване и разбиране на културата, естетиката и традициите на различни общности
 • Изкуството като инструмент за свързване с личния творчески потенциал и спонтанност, въвличане на публиките в съзидателния процес
 • Изкуството като средство за ограничаване на насилието в обществото, дебат за насилието чрез метода форум театър
 • Изкуството като възможност за свързване и грижа за природата

Международен обмен

Благодарение на участието си в международни мрежи и програми осъществяваме обмен на опит и знания с наши колеги артисти, културни мениджъри, общностни и социо-културни дейци, фасилитатори. Щастливи сме, че голяма част от установените международни партньорства прерастнаха в успешни инициативи, реализирани у нас и в чужбина.

Общностна работа

Създаваме пространство за срещи, колективно творчество и сътрудничество на различни обществени групи (етнически малцинства, общности с ограничен достъп до култура, географски изолирани общности, бежанци). Общностните ни дейности обхващат няколко различни тематични области:

 • Дейности с етнически малцинствени общности
 • Дейности с жители на обезлюдяващи се села в Родопите
 • Дейности с младежи от непривилегировани общности
 • Обучения на професионалисти (педагози, социални работници, артисти, психолози), работещи с маргинализирани общности
 • Менторство на бежанци

Изследователска дейност и истории

Неотменна част от нашата дейност е изследователската работа, насочена към разширяване на познанията на обществото за изолирани и слабо познати общности. Също толкова важни за нас са и историите на участници в наши инициативи.