16 септември 2022 г, 10:00 часа, Сдружение „Открити пространства“ на адрес гр. София, ул. „Цар Асен I“ 98, ет. 2, ап.4

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.09.2022 г. от 10.00 ч. на адрес гр. София, ул. „Цар Асен I“ 98, ет. 2, ап.4 при следния дневен ред:

  1. Приемане на финансов отчет и описателен отчет на сдружението за 2021 г.
  2. Разни

Всички членове и приятели на сдружението са поканени да присъстват. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 11.00 часа на същата дата и място. 

-Управителен съвет на Сдружение „Открити пространства“

Десислава Денева Стоянова
Геника Байчева Байчева
Мина Алексеева Спасова
Ваня Бонкова Бонева