Покана за Общо събрание

18 юни 2019г, 17:00 часа, офиса на „Открити пространства“

Управителният съвет на „Сдружение Открити пространства“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 18.06.2019 г., от 17:00 часа в офиса на сдружението на адрес ул. „Бетовен“ 12, ет. 2, гр. Пловдив при следния дневен ред:

1. Избор на нови членове на сдружението

2. Приемане на годишен финансов отчет и годишен описателен отчет на сдружението за 2018г.

3. Промени в устава

4. Избор на нов Управителен съвет

5. Разни

Всички членове и приятели на сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 18:00 ч. на същата дата и място.

-Управителен съвет на Сдружение „Открити пространства“

-15.05.2019 г., гр. Пловдив