Покана за Общо събрание

18 май, 18:00 часа, офиса на „Открити пространства“

Управителният съвет на „Сдружение Открити пространства“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 18.05.2018 г., от 18:00 часа в офиса на сдружението на адрес ул. „Бетовен“ 12, ет. 2, гр. Пловдив при следния дневен ред:

1. Избор на Управителен съвет

2. Избор на нови членове на сдружението

3. Приемане на финансов и описателен отчет на сдружението за 2017

4. Разни

Всички членове и приятели на сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 19:00 ч. на същата дата и място.

-Управителен съвет на Сдружение „Открити пространства“

-13.04.2018 г., гр. Пловдив